30% korting op alle bestellingen boven de €100 met de code: KORTING30


ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENDI EUROPE VOOR CONSUMENTEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van 13 Advies B.V. (handelsnaam: Vendi Europe) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met KVK-nummer: 72127996.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van 13 Advies B.V. (hierna: Vendi Europe).
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Vendi Europe en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Vendi Europe.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Vendi Europe niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Vendi Europe is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Vendi Europe desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
2.2. In prijslijsten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Vendi Europe niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Vendi Europe de order schriftelijk heeft bevestigd.. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Vendi Europe en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, vervalt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd.
3.3. Wederpartij en Vendi Europe komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
3.4. Er is geen bestelminimum. Voor alle orders boven €50,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Onder de €50,- rekent Vendi Europe een bijdrage van €5,95 in de verzendkosten.
3.5. Goodies (eventuele gratis producten die Vendi Europe kan meesturen bij de bestelling) kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld voor geld of shoptegoed.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Vendi Europe zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.
4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven.
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Vendi Europe gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalen middels facturen is alleen mogelijk indien nadrukkelijk overeengekomen en geschiedt alsdan binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Vendi Europe alsdan bevoegd de wettelijke (handels)rente te berekenen over het openstaande bedrag, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door Vendi Europe gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Vendi Europe retourneren, conform de door Vendi Europe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Vendi Europe. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Vendi Europe heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

6.5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Vendi Europe bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

7.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Vendi Europe dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
7.3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
7.4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

8.1.
Vendi Europe kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Vendi Europe dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
o die door Vendi Europe tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
o die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
o die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
o die snel kunnen bederven of verouderen;
o waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Vendi Europe geen invloed heeft;
o voor losse kranten en tijdschriften;
o voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
o voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
8.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
o betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
o waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
o betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

9.1. In beginsel streeft Vendi Europe ernaar om bestellingen die voor 16:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
9.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Wanneer een pakket geweigerd wordt aan de deur of niet wordt opgehaald worden deze in overleg met de klant nog één keer verstuurd. Wanneer dit pakket dan wederom wordt geweigerd of niet wordt opgehaald brengen wij een bijdrage aan de retourkosten van €5,95 in rekening.
9.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
9.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: - er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Vendi Europe kan worden toegerekend; - wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Vendi Europe tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; - wederpartij Vendi Europe niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
9.5. Wederpartij dient de bij Vendi Europe gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, kunnen de goederen door Vendi Europe worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Vendi Europe zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Vendi Europe op schadevergoeding.

Artikel 10. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

10.1. Vendi Europe zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
10.2. Vendi Europe is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Vendi Europe. Vendi Europe is verder gerechtigd, zonder toestemming van de wederpartij, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere partij.
10.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vendi Europe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vendi Europe worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vendi Europe zijn verstrekt, heeft Vendi Europe het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 11. GARANTIE

11.1. Vendi Europe staat ervoor in dat de zaken conform de overeengekomen specificaties zijn en conform de wederpartij redelijkerwijs mag verwachten.
11.2. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren.
11.3. De eventuele garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
11.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
11.5. Garantie wordt niet geboden indien: - de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; - de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Vendi Europe op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd, - de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Vendi Europe; - wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Vendi Europe (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
11.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk een beroep doet op garantie, en dit beroep door Vendi Europe gegrond wordt bevonden, zal Vendi Europe te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
11.7. Het in behandeling nemen van een beroep op garantie, schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
11.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 12. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door Vendi Europe gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Vendi Europe vastgesteld.

Artikel 13. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

13.1. Vendi Europe is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: - wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; - wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd; - op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
13.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Vendi Europe passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendom op wordt alsdan pas overgedragen na volledige betaling.

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. Vendi Europe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Vendi Europe of leidinggevende ondergeschikten.
15.2. Vendi Europe evenmin aansprakelijk voor handelen van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
15.3. Vendi Europe is niet aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
15.4. Wederpartij dient Vendi Europe altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen, anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
15.5. Als Vendi Europe desondanks toch aansprakelijk is, is aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook) beperkt tot het bedrag dat Vendi Europe uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst van wederpartij heeft ontvangen. In ieder geval is Vendi Europe nooit gehouden tot betaling van meer dan € 8.000,- (achtduizend euro).

Artikel 16. OVERMACHT

16.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Vendi Europe, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Vendi Europe kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, hacking, ICT-storingen, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, pandemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Vendi Europe ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), beslissingen van toeleveranciers om dienstverlening te stoppen, etc.
16.2. Overmacht geeft Vendi Europe het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Tevens ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen zullen partijen in overleg treden over een vervangende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

18.1. De vestigingsplaats van Vendi Europe is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Vendi Europe moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vendi Europe is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Vendi Europe gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter van de rechtbank te Amsterdam. Indien wederpartij een consument is en dit zou leiden tot bevoegdheid van een rechter die niet volgens wet bevoegd zou zijn, heeft deze wederpartij een maand de tijd, nadat Vendi Europe zich op deze bepaling heeft beroepen, om te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. KLACHTENREGELING

19.1. Vendi Europe beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
19.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vendi Europe, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
19.3. Alle ingediende klachten bij Vendi Europe worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vendi Europe binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
19.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
19.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Vendi Europe. Vendi Europe is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Vendi Europe als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
19.6. Een klacht schort de verplichtingen van Vendi Europe niet op, tenzij Vendi Europe schriftelijk anders aangeeft.
19.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Vendi Europe, zal Vendi Europe naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 20. GESCHILLEN

20.1. Op overeenkomsten tussen Vendi Europe en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
20.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 21. REVIEWS

Het plaatsen van een review wordt door ons zeer gewaardeerd. Je dient echter wel ingelogd te zijn voordat je een review kan plaatsen. Vervolgens zal het team van Vendi Europe jouw review eerst beoordelen. Jouw review kan worden verwijderd bij:

• Gebrekkige inhoud, bijvoorbeeld reviews van één woord.
• Zinnen in HOOFDLETTERS of andere afleidende zaken.
• Vermelding van contactinformatie zoals telefoonnummers, adressen en URL's.
• Vermelding van vluchtige informatie zoals prijzen en actualiteiten.
• Gebruik van een andere taal dan het Nederlands, Duits of het Engels.
• Vermelding van andere (web)winkels.
• Gebruik van kwetsende of aanstootgevende taal.
• Plagiaat of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten.
• Geen aantoonbare klant die het product daadwerkelijk heeft aangekocht
• Vermeldingen van medische claims
• Onjuiste informatie of beweringen
• Onrechtmatige inhoud van welke aard dan ook en jegens wie dan ook.